Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

 

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny

                      

To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem.
 

W Y S O K O Ś Ć   Z A S I Ł K U

 1.  na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat:
  1. 89 zł miesięcznie w okresie od 01-11-2015 do 31-10-2016 r.
  2. 95 zł miesięcznie w okresie od 01-11-2016 do 31-10-2017 r.​​​
  3. 100 zł miesięcznie w okresie od 01-11-2017.
 2.  na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
  1. 118 zł miesięcznie w okresie od 01-11-2015 do 31-10-2016 r.
  2. 124 zł miesięcznie w okresie od 01-11-2016 do 31-10-2017 r.​​​
  3. 130 zł miesięcznie w okresie od 01-11-2017.
 3. na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat,
  1. 129 zł miesięcznie w okresie od 01-11-2015 do 31-10-2016 r.
  2. 135 zł miesięcznie w okresie od 01-11-2016 do 31-10-2017 r.​​​
  3. 140 zł miesięcznie w okresie od 01-11-2017.

 

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

 1. obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich,
 2. opiekunowi prawnemu dziecka,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
 4. osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie jest na na utrzymaniu rodziców (dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty).

   

O G R A N I C Z E N I A   W I E K O W E

Zasiłek przysługuje:

 1. do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),
 2. w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat - jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,
 3. w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat - jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.

 

K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E

Taki rodzaj zapomogi otrzymają Państwo, jeżeli:

 • miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty   674 zł od 1 listopada 2015 r. 
   w przeliczeniu na osobę.
 • Natomiast w przypadku gdy członkiem Państwa rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się, jeżeli:
 • miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie przekracza kwoty
  764 zł od 1 listopada 2015 r.  w przeliczeniu na osobę.

Więcej informacji na temat kryterium dochodowego znajdą Państwo tutaj

 

Starając się o taką formę pomocy

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

 • zasiłek rodzinny, jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolny od podatku dochodowego,
 • spełnienie kryterium dochodowego jest warunkiem niezbędnym do przyznania zasiłku rodzinnego, prosimy jednak pamiętać, że nie jedynym. Zasiłek taki nie będzie przysługiwać, jeżeli np. dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, jest już w związku małżeńskim albo pobiera zasiłek rodzinny na własne dziecko. Szczegółowe informacje o tym, kiedy jeszcze zasiłek rodzinny nie przysługuje, znajdą Państwo tutaj.

 

J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

Żeby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.          

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
 2. Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku znajduje się tutaj.
 3. Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).
 4. Do wniosku należy dołączyć:

  1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat,
  2. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie Państwa rodziny:
   • w większości przypadków będzie to wydane przez Państwa urząd skarbowy zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka Państwa rodziny (prosimy pamiętać, że chodzi tu od dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym ten, w którym ubiegają się Państwo o świadczenie) lub oświadczenie o dochodach,
   • jeżeli jednak członkowie Państwa rodziny rozliczają się np. na podstawie innych przepisów, osiągają dochód niepodlegający opodatkowaniu lub też dochód z gospodarstwa rolnego, będą Państwo potrzebować innych dokumentów. Jakiego rodzaju, dowiedzą się Państwo tutaj lub w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, który przyznaje świadczenia rodzinne.
  1. oraz:
   • w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia – oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,
   • w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
   • w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją – kopię aktów zgonu rodziców,
   • w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski – kopię karty pobytu,
   • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

Ważne!

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz   z dokumentami
  do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz           z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

Ubiegając się o świadczenia rodzinne należy złożyć następujące dokumenty:

 

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń
 2. zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny ( każdego osobno) z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów w roku 2012;
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2012r. (pełnoletnich członków rodziny - każdego osobno)
 4. zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2012r. alimentów;
 5. zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły (dot. dzieci) lub ze szkoły wyższej potwierdzające że JEST UCZNIEM WROKU SZKOLNYM 2013/2014
 6. w przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia
  o niepełnosprawności ( do św. z FA o znacznym stopniu)
 7. dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość;
  1. - świadectwo pracy + Pit 11 za 2012r. (w przypadku osób pracujących);
  2. - umowa zlecenie, o dzieło +Pit 11 za 2012r.
   (w przypadku osób pracujących);
  3. - zaświadczenie netto za drugi przepracowany miesiąc
   (w przypadku podjęcia zatrudnienia);
  4. decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium + Pit 11 za 2012r.;
  5. decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);
  6. decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);
 8. zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2013/2014   (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy bądź drugiego z rodziców w innej gminie);
 9. dokument potwierdzający bieżącą sytuację zawodową  wszystkich pełnoletnich członków rodziny ( zaświadczenie z pracy z PUP, decyzja renty ZUS i inne)
 10. odpis wyroku przyznającego alimenty; (w przypadku zmiany lub składania wniosku po raz pierwszy)
 11. ksero dowodów osobistych osób pełnoletnich (w przypadku zmiany lub składania wniosku po raz pierwszy)
 12. ksero aktów urodzenia dzieci. (w przypadku zmiany lub składania wniosku po raz pierwszy)
 13. zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tgc

 

DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

 1. zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego (lub oświadczenie + RMUA za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku)
 2. zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudniane oraz udzieleniu urlopu wychowawczego (na jaki okres i na jakie dziecko) lub oświadczenie.

 

UWAGA!

Prosimy mieć na względzie, że w szczególnych przypadkach Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko realizujący świadczenia może wymagać od Państwa innych rodzajów dokumentów niż wymienione.

 

WAŻNE:

 1. Jeśli Państwa wniosek będzie źle wypełniony otrzymacie Państwo pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Będziecie mieć Państwo na to 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 2. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników, zostanie on przyjęty, ale trzeba będzie uzupełnić brakujące dokumenty.

Będziecie mieć Państwo na to nie mniej niż 14, jednak nie więcej niż 30 dni. 

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że o wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, takich jak np. zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka Państwa rodziny za granicę, jesteście Państwo zobowiązani powiadomić podmiot wypłacający zasiłek.

Prosimy mieć też na uwadze, że Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko ustalający Państwa prawo do świadczeń rodzinnych w tym zasiłku rodzinnego może przeprowadzić dodatkowy wywiad w sytuacjach wątpliwości.

 

O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S

 1. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyliście Państwo wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.
 2. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.  

 

W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

 1. Zasiłek rodzinny wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który został on przyznany. Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do niego złożyliście Państwo po 10 dniu miesiąca, wówczas zasiłek za dany miesiąc (np. maj) wypłacony zostanie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyliście Państwo wniosek (w przypadku wniosku złożonego np. 11 maja, zasiłek za ten miesiąc zostanie wypłacony do końca czerwca).
 2. Jeśli ubiegacie się Państwo o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy (przypomnijmy: okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego) i złożycie wniosek o ustalenie prawa do niego wraz z dokumentami do 30 września, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca listopada. Jeśli natomiast wniosek taki złożycie Państwo pomiędzy 1 października a 30 listopada, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca grudnia.

 

D O D A T K I   D O   Z A S I Ł K U   R O D Z I N N E G O

Mając prawo do zasiłku rodzinnego możecie Państwo ubiegać się o następujące dodatki do tego zasiłku:

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Zegar

 

Gmina Kłodzko

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny