Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

 

Stypendia socjalne

 

Stypendia socjalne

 

Zasady udzielania pomocy mtaerialnej o charkaterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko określa uchwała Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 lutego 2005 r. nr 208/IV/2005 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uszniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko", zmieniona uchwałą Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2011 r. nr 78/VI/2011.

​Aktualne wnioski do pobrania:

http://www.klodzko.naszops.pl/okres-zasilkowy-2018-2019/wnioski-do-pobrania/stypendia-socjalne-1


UCHWAŁA NR 460/VII/2018 RADY GMINY KŁODZKO
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr 208/IV/2005 Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko”, zmieniona uchwałą nr 78/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 208/IV/2005 Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko”, § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko: Z. Tur


 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko
 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
 
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko, w tym: 1)  formy udzielania stypendium szkolnego; 2)  sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego; 3)  tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 4)  tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mowa jest o: 1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); 2)   uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy; 3)   szkole - rozumie się przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy; 4)   kolegium - rozumie się przez to publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy; 5)   ośrodku - rozumie się przez to publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy; 6)   wnioskodawcy - rozumie się przez to podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy; 7)   OPSGK - rozumie się przez to Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko.
 
Rozdział 2. Formy w jakich udziela się stypendium szkolnego
 

§ 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach: 1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin, teatrów i innych instytucji kultury i sztuki organizowanych przez szkołę; 2)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej; 3)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności kosztów zakwaterowania lub przejazdu;
 
4)   świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów - nie jest celowe.
 
Rozdział 3. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
 

§ 4. 1. Minimalną i maksymalną wysokość stypendium przyznawanego uczniowi określa art. 90d ust. 9 ustawy. 2. Miesięczna wysokość stypendium jest uzależniona od miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie i jest obliczana według następującej tabeli: ( TABELA W ZAŁĄCZNIKU) 
 

§ 5. Ustalając wysokość stypendium rozpatruje się indywidualnie sytuację w rodzinie uwzględniając dodatkowo następujące okoliczności dotyczące tej rodziny: 1)   bezrobocie; 2)   obecność osób niepełnosprawnych; 3)   ciężka lub długotrwała choroba członka rodziny; 4)   wielodzietność; 5)   brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych; 6)   niepełna rodzina; 7)   wystąpienie zdarzenia losowego; 8)   alkoholizm; 9)   narkomania. § 6. Stypendia mogą być przekazywane w następujący sposób: 1)   w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków bądź biletów za przejazdy, bądź innych dokumentów na podstawie których można stwierdzić faktyczne poniesienie wydatków; 2)   w formie częściowego lub całkowitego dofinansowania kosztów do poniesienia przez ucznia na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów z instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne; 3)   w formie rzeczowej poprzez zapłacenie przez Gminę Kłodzko, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, faktur lub   rachunków;                               
Rozdział 4. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
 
§ 7. 1. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 1)   zamieszkują na terenie Gminy Kłodzko; 2)   miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 2. Wniosek o stypendium składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko. 3. Stypendia wypłacane są na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę we wniosku.
 
Rozdział 5. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
 
§ 8. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany  w wysokości, o której mowa w art. 90e ust. 3 ustawy uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego: długotrwałej choroby, śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, klęski żywiołowej ( pożar, powódź, huragan lub inny żywioł) kradzieży, włamania, innych szczególnych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniające naukę ucznia. 2. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowe raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymanego stypendium. 3. Do ubiegania się o zasiłek uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria: 1) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kłodzko, 2) zaistniało zdarzenie, o którym mowa w ust. 1. § 9.1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub może zostać również przyznany z urzędu. 2. Zasiłek ustala się oceniając sytuację materialną związaną ze zdarzeniem losowym każdego ucznia indywidualnie. 3. Do zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2 i 3.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

UCHWAŁA NR 460/VII/2018

Utworzono dnia 06.11.2018, 11:27

Uchwała nr 78/VI/2011

Utworzono dnia 29.08.2017, 10:03

w sprawie zmiany uchwały nr 208/IV/2005 Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 lutego 2005 r.

Uchwała nr 208/IV/2005

Utworzono dnia 29.08.2017, 09:59

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko.

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Zegar

 

Gmina Kłodzko

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny