Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

 

Ochrona danych osobowych

 

 

Klauzula informacyjna
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”,oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 z dnia 2018.05.24).

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko z siedzibą: ul. Łużycka 7, 57-300 Kłodzko,
Inspektor ochrony danych: Dariusz Ziółkowski – tel. 74 30 67 281, e-mail iod@gmina.klodzko.pl lub biuro@e-rodo.info tel. 502 615 320

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
1. Ośrodek przetwarza dane osobowe na podstawie: obowiązujących przepisów prawa, zawartych
umów i udzielonej zgody.
2. Cele przetwarzania danych osobowych.
 Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku.
 Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

Odbiorcy danych osobowych.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych.
1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2) Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu poprzez administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Prawo do cofnięcia zgody.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy moglizrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemymogli wykonać takiej umowy. 
W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
(Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne będzie dokonanie identyfikacji – ustalenie tożsamości).

ZAŁĄCZNIKI:

								

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH OD OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ „ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO ORAZ ICH RODZIN ” Referat ds. Świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:12

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ „ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO ORAZ ICH RODZIN ” Referat ds. Świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego”

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:11

Informacja dla osób korzystających ze wsparcia asystenta rodziny.

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:11

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH OD OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ „ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO ORAZ ICH RODZIN” Referat ds. Świadczeń z pomocy społecznej

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:11

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZY „ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO ORAZ ICH RODZIN” Referat ds. Świadczeń z pomocy społecznej

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:10

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH OD OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ „ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO ORAZ ICH RODZIN” KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA ASYSTENTA RODZINY

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:08

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZY „ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO ORAZ ICH RODZIN” KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA ASYSTENTA RODZINY

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:07

Sprawozdania z działalności OPSGK

Sprawozdanie z działalności OPS Gminy Kłodzko za 2018 roku.

 

Gmina Kłodzko

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny