Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

 

Ochrona danych osobowych

 

 

Klauzula informacyjna
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”,oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 z dnia 2018.05.24).

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko z siedzibą: ul. Stefana Okrzei 8, 57-300 Kłodzko,
Inspektor ochrony danych: Dariusz Ziółkowski – tel. 74 30 67 281, e-mail: biuro@e-rodo.info tel. 502 615 320

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
1. Ośrodek przetwarza dane osobowe na podstawie: obowiązujących przepisów prawa, zawartych
umów i udzielonej zgody.
2. Cele przetwarzania danych osobowych.
 Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku.
 Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

Odbiorcy danych osobowych.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych.
1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2) Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu poprzez administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Prawo do cofnięcia zgody.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy moglizrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemymogli wykonać takiej umowy. 
W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
(Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne będzie dokonanie identyfikacji – ustalenie tożsamości).

ZAŁĄCZNIKI:

								

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH OD OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ „ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO ORAZ ICH RODZIN ” Referat ds. Świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:12

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ „ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO ORAZ ICH RODZIN ” Referat ds. Świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego”

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:11

Informacja dla osób korzystających ze wsparcia asystenta rodziny.

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:11

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH OD OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ „ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO ORAZ ICH RODZIN” Referat ds. Świadczeń z pomocy społecznej

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:11

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZY „ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO ORAZ ICH RODZIN” Referat ds. Świadczeń z pomocy społecznej

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:10

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH OD OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ „ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO ORAZ ICH RODZIN” KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA ASYSTENTA RODZINY

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:08

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZY „ DANE KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KŁODZKO ORAZ ICH RODZIN” KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA ASYSTENTA RODZINY

Utworzono dnia 11.06.2019, 13:07

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Zegar

 

Gmina Kłodzko

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny