Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Kłodzko, 24 lipca 2019 roku.                                                                                                                              Informacja  Zespołu  Interdyscyplinarnego Gminy Kłodzko

Wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur przedłużył okres działania  Zespołu Interdyscyplinarnego  do Spraw Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie powołanego  Zarządzeniem  Nr  353/2016  Wójta Gminy Kłodzko z dnia 22  lipca 2016 roku na kolejne  trzy lata począwszy od dnia 23  lipca 2019 roku ( tj. do dnia 22 lipca 2022 roku ).

Zarządzeniem  Nr 206 /2019 Wójt  Gminy Kłodzko z dnia 23 lipca 2019 roku powołał do składu  Zespołu  Panią  Małgorzatę  Kaczmarek  –  Kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Kłodzku .

Obecny skład Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kłodzko przedstawia się następująco:

 1. Małgorzata Pajor – Przewodnicząca ZI, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko,
 2. Barbara Kozak – Zastępca Przewodniczącej ZI, przedstawiciel Organizacji Pozarządowej w Kłodzku,
 3. Monika Marciniak – Sekretarz ZI przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko,
 4.  Wiesława Teresak - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 5.  Dorota Jaworska – przedstawiciel  Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku,
 6.  Filip Paszczyk  – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku,
 7.  Elżbieta Postawa - przedstawiciel  Jednostki  Oświatowej Gminy Kłodzko,
 8.  Barbara Bobula  - przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,
 9. Zofia Szlemp – przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,
 10. Barbara Chomiak - przedstawiciel Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Kłodzku,
 11. Małgorzata Kaczmarek - przedstawiciel Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Kłodzku,
 12. Ewelina Ubik – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.                                  

Przewodnicząca   Zespołu Interdyscyplinarnego    Małgorzata Pajor

Cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
Zasadniczym i podstawowym celem prac Zespołu jest ścisła współpraca wszystkich służb i instytucji działających na rzecz wspierania i niesienia pomocy rodzinom i osobom dotkniętych zjawiskiem przemocy, tj.:


- Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów
- Podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu
- Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, poprzez:
- ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa,
- udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,
- podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
- udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie,
- podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”
- tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych, m.in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej
-inicjowanie badań, diagnoz, w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy, oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu Interdyscyplinarnego w danym obszarze.

ZGŁOŚ SIĘ DO DUŻURNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Przy Zespole Interdyscyplinarnym Gminy Kłodzko w Kłodzku, ul. Łużycka 7

Tu znajdziesz:

- wsparcie, wysłuchania w bezpiecznej atmosferze bez oceniania;

- porady pierwszego kontaktu;

- odnalezienie zasobów, które pozwolą poradzić sobie z kryzysem;

- pomoc poprzez poszukiwanie własnej drogi i sposobu wyjścia z problemu

- ukierunkowanie na współpracę z przedstawicielami instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy

PAMIĘTAJ – PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO!

Dyżury w 2020 roku w Punkcie Konsultacyjnym 1 raz w miesiącu

Od godz. 15:00- do godz. 17:00 w II-gi wtorek miesiąca:

14 styczeń,

11 luty,

10 marzec,

14 kwiecień ,

12 maj;

9 czerwiec;

14 lipiec;

11 sierpień;

8 wrzesień;

13 październik;

10 listopad;

8 grudzień.

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ!!!

INFORMACJA

 DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE I OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE GMINY KŁODZKO

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kłodzko informuje, że osoby dotknięte przemocą  i stosujące przemoc w rodzinie mogą uzyskać pomoc:

W  Zespole Interdyscyplinarnym działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej  Gminy Kłodzko w Kłodzku ul. Łużycka 7,  od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1500,  tel. 74 306 72 00 lub 74 306 72 11 lub  74 306 72 52.

1.   Przewodnicząca ZI –Małgorzata Pajor - tel. kom. 600 82 40 92 - od godz. 1500-20 00                                      

2.  Wiceprzewodnicząca –Barbara Kozak , tel. kom. 662 279 872 - od poniedziałku do piątku w godz. 1100  -1300

3.  Pracownicy socjalni -  tel. 74 306 72 00 od poniedziałku do piątku w godz 800 - 1500.

4.  Komenda  Policji w Kłodzku, Pl. Chopina 2, 57-300 Kłodzko,  tel:  74 647-33-33 lub 997,

     Kierownik dzielnicowych st. sierżant Filip   Paszczyk   tel. kom. - 797 306 378,

     Dzielnicowi:     st.sierż. Adrian Brandiuk              tel. 74 647-32-56,  tel. kom. 797-306-377,

                                st.sierż. Łukasz Frączkowski     tel. 74 647-32-56, tel.  kom. 797-306-376,

                                asp. Maciej Franczak                   tel. 74 647-32-56, tel. kom.  797-306-373,

                                 mł.asp. Anna Rydzak                  tel. 74 647-32-56, tel.  kom. 506-172-360,

5. Zespół Służb Kuratorskich  przy Sądzie Rodzinnym i Nieletnich  w Kłodzku, ul. Grunwaldzka , tel. 74 862 18 11  kontakt: Pani Barbara Chomiak  - w poniedziałki i  środy  w godz. od  w godz. 900 -1500 , tel: 74 862 18 24

6.   Zespół Opieki Zdrowotnej   w Kłodzku , ul. Szpitalna 1, kontakt:  Pani Zofia Szlemp - Pielęgniarka Oddziałowa od poniedziałku do piątku w godz.-  700  -1400 tel: 74 867 32 98.

7.  Gimnazjum Publiczne Gminy Kłodzko w Kłodzku, ul. Traugutta 1, możliwość kontaktu: Pani Elżbieta Postawa – Pedagog  od poniedziałku do piątku w godz. od  800  -1300, tel. 74 867 30 06.

8.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPSGK Kłodzko ul. Łużycka 7,  możliwość kontaktu:  Koordynator GKRPA - Pani Ewa Stępkowska - specjalista pracy socjlanej, tel.  74 306 72 42, tel.  kom. 887 470 095

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Małgorzata Pajor

 

Sprawozdanie z działalności OPS Gminy Kłodzko za 2018 roku.

 

Gmina Kłodzko

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny